Prace remontowe przy kościele parafialnym,
Inwestycje 2010

Od wiosny trwają prace remontowe przy kościele i dzwonnicy.Postawiono rusztowania przy dzwonnicy, zerwano starą blachę, wymieniono drewnianą konstrukcję więźby dachowej. Położono położona nowa blacha, a na szczycie wieży został zamocowany nowy krzyż, zaprojektowany przez pana Jana Mogilanego, a wykonany przez firmę "Jaflo". Założono również instalację odgromową.
Pracę przy kościele, prowadzone przez firmę Iwest-Bud, mają na celu renowację zewnętrznej elewacji kościoła. Zaplanowane działania są kontynuacją prac, polegających na odwodnieniu murów oraz doraźnego zabezpieczeniu zagrożonego pęknięciem muru przy zakrystii. Podczas renowacji przeprowadzone zostaną też badania stanu murów i sklepienia kościoła, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, np. poprzez założenie specjalnych opasek. Trzeba pamiętać, że ruch samochodowy jest coraz większy, kościół stoi tuż przy drodze, a przejeżdżające tędy ciężkie samochody powodują niebezpieczne drgania budowli. Po zbudowaniu nowej drogi do granicy ze Słowacji będzie to problem jeszcze poważniejszy.
Przygotowaniem do prac remontowych było stworzenie "Programu konserwatorskiego i kosztorysu inwestorskiego", który opracowała mgr Kamila Wojtowicz, konserwator sztuki. Program oraz szczegółowy kosztorys wykonawczy, przygotowany przez firmę Inwest-Bud został zaakceptowany przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, które wydało zgodę na prace remontowe, oraz oczywiście przez władze kościelne.
Podjęto także starania w celu pozyskania środków na tę inwestycję u władz województwa oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymane dotacje nie pokrywają niestety nawet 1/4 całości kosztów. Mamy nadzieję, że działania te zyskają wsparcie władz Miasta i Gminy Zagórz - wszak stojący przy głównej drodze kościół, sanktuarium maryjne, do którego przyjeżdża coraz więcej pielgrzymek jest wizytówka naszej miejscowości, cennym zabytkiem na terenie gminy.
Ogólnie mówiąc, prace polegać będą na oczyszczeniu i malowaniu dachu, naprawę uszkodzonych elementów muru, oczyszczenie powierzchni muru wraz z odkuciem spoin oraz rozkuciem rys i spękań, impregnację muru preparatami blokującymi migrację soli oraz rozwój glonów, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie tradycyjnego tynku wapienno-piaskowego, pokrycie elewacji polichromią. W dolnych partiach ścian niezbędne będzie usunięcie łat i nawarstwień cementowych, a także tynków cementowych (ściany pokryte zostaną tynkiem wapienno-piaskowym). Planowane jest także usunięcie zniszczonych i zdeformowanych partii gzymsu fasady i wykonanie gzymsu na wzór powtarzający oryginalny kształt. Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, które obejmują wskazania co do konkretnych materiałów budowlanych, opracowania kolorystyki elewacji, wyboru farb i impregnatów.

W ubiegłym roku, dzięki pozyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Miasta i Gminy Zagórz udało się zrealizować zaplanowane prace przy renowacji tynków zewnętrznych, dachu na kościele i dzwonnicy oraz odnowy elewacji dzwonnicy.
W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie renowacji tynków wewnętrznych w partii przyziemia.

 

 

 

 

 

Inwestycje 2009

■ Zakończona została renowacja obrazu Ekstaza św. Teresy, a także siedmiu stacji Drogi Krzyżowej. Obecnie trwają prace nad konserwacją obrazów: Święta Rodzina oraz Święty Antoni Padewski oraz pozostałymi siedmioma stacjami Drogi Krzyżowej.
Na renowację obrazów z naszego kościoła udało się uzyskać wsparcie finansowe z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz od Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

■ Wykonana została renowacja figur św. Piotra i Pawła z frontonu kościoła; rzeźby ozdobiono złotem płatkowym.

 

 

■ Trwają prace przy adaptacji budynku gospodarczego przy plebanii.

■ Trwają prace wykończeniowe w nowo powstałym budynku należącym do Domu Opieki im. św. Brata Alberta.